Privacybeleid versie 20.1

RTCH  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document willen we daarover heldere en transparante informatie geven.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RTCH  houdt zich in alle gevallen aan de bestaande wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens worden verderop beschreven;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

RTCH is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het privacybeleid vragen heeft kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van de leden

Persoonsgegevens van de leden worden door RTCH verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden zoals contributieheffing en eventuele aanmelding bij de NTFU;
 • Communicatie zoals het versturen van uitnodigingen voor vergaderingen en informatie over BFE’s;
 • Publicatie van de ledenlijst op het afgeschermde deel van de website;
 • Informatievoorziening aan onze hoofdsponsor Henk Baars Bike Sports;
 • Het per e-mail versturen van de nieuwsbrief van Henk Baars Bike Sports.
 • Het per e-mail versturen van de nieuwsbrief van RTCH.
 • Het aanmelden bij de RTCh Whatsapp groep.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het door het aspirant lid ingevulde inschrijfformulier;

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt RTCH de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;
 • Voornamen;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer vast en/of mobiel;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Lidmaatschap NTFU gewenst?; indien ja dan ook lidmaatschapsnummer NTFU
 • Pasfoto op basis van vrijwilligheid

Uw persoonsgegevens worden door RTCH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de duur van het lidmaatschap.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Derde partijen waarmee we persoonsgegevens delen zijn:

 • De overkoepelende bond NTFU als een lid aangeeft daarvan lid te willen worden;
 • Henk Baars Bike Sports;

 

De volgende persoonsgegevens worden door NTFU verwerkt:

 • naam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • naam en telefoonnummer van noodgevallen (ICE)
 • lidmaatschapsnummer betrokkene;
 • lidmaatschapsnummer vereniging;
 • land;
 • provincie;

Het doel van de verwerking door de NTFU is:

 • het faciliteren van de ledenadministratie van de Vereniging;
 • het aanmaken van een Scan&Go pas en lidmaatschapsnummer tbv betrokkene;
 • het verlenen van toegang tot de webshop van NTFU;
 • het verzenden aan de betrokkenen van door NTFU uitgegeven magazine’s per post;
 • het verzenden van mailingen met betrekking tot informatie over fietssport en daaraan gerelateerde evenementen, waarbij de betrokkenen altijd de mogelijkheid hebben zich hiervoor uit te schrijven;
 • het verstrekken van persoonsgegevens aan andere bij NTFU aangesloten verenigingen die een toertocht of gelijksoortig wielerevenement organiseren waarvoor betrokkenen zich inschrijven met gebruikmaking van de van NTFU ontvangen Scan&Go pas en/of het individuele lidmaatschapsnummer (voorinschrijving);
 • het beschikbaar stellen van de (persoons)gegevens van de bestuursleden van RTCH aan andere bij de NTFU aangesloten verenigingen en derden en het vindbaar maken op internet van RTCH door het publiceren van de namen en/of e-mailadressen en/of telefoonnummers van haar bestuursleden op de volgende websites: ntfu.nl en www.fietssport.nl;
 • het delen van de persoonsgegevens met de verzekeraar in het geval een betrokkene een schade-incident aanmeldt;
 • het op initiatief van de betrokkene aanmaken van een profiel op fietssport.nl;
 • het opnemen van contact met RTCH of de betrokkene in verband met het lidmaatschap van NTFU;
 • het (geanonimiseerd) verwerken van gegevens voor statistische doeleinden.

 

De volgende persoonsgegevens worden door Henk Baars Sports verwerkt:

 • naam;
 • adres;
 • telefoonnummer;

Het doel van verwerking door Henk Baars Sports is:

 • het kunnen aanbieden van een kortingskaart aan de leden van RTCH;
 • het naast elkaar kunnen leggen van de eigen klantenbestand en genoemde persoonsgevens van RTCH om te voorkomen dat klanten dubbel in hun database worden opgenomen .

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Social Media

Alle informatie die buiten de vereniging om door een lid van RTCH op internet wordt geplaatst, valt buiten het privacy bereik van onze club. Dat geldt ook voor informatie die via What’s App, Facebook, Instagram enz. wordt  gedeeld.

Bewaartermijn

RTCH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens RTCH van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Secretariaat

Uranusstraat 14
5081 TB Hilvarenbeek
0134682318
secretaris@rtch.nl